Aszendent Wassermann

WASSERMANN (21. Januar – 19. Februar)

positive Eigenschaften: nett, zuverlässig, loyal

negative Eigenschaften: aufbrausend, emotionslos